ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
การคิดหน้าไม้ และราคาไม้

การคิดหน้าไม้ และราคาไม้

           

               การคำนวณปริมาตรเป็นคิวบิกฟุต

ไม้เบญจพรรณ  จะคำนวณโดยวัดความกว้าง และความหนาเป็นนิ้ว  ความยาวเป็นเมตร

                          คิวบิกฟุต  =  ความหนา × ความกว้าง × ความยาว × 0.0228 × จำนวนไม้

                                                                                                        

ไม้สัก     จะคำนวณโดยวัดความกว้าง และความหนาเป็นนิ้ว  ความยาวเป็นฟุต

              คิวบิกฟุต  =  ความหนา × ความกว้าง × ความยาว × จำนวน   หารด้วย 144

 

 

การคำนวณราคา

            ราคา (บาท)  =  จำนวนคิวบิกฟุต × ราคา (ต่อคิวบิกฟุต)

(หมายเหตุ : ราคาของไม้จะแตกต่างกันไปตามขนาดหน้าตัดของไม้)